Hur ledare och deras team tar sig an och löser strategiska frågeställningar påverkas av hur de tänker. Genom att synliggöra dessa tankemönster skapas förutsättningar för bra beslut, gott samarbete och tydlig kommunikation. För att skapa effektiva team behöver man skapa en positiv inställning till sina egna styrkor och få verktyg för att utveckla goda vanor och beteenden som är viktiga för att utveckla mera produktiva, energiska och inspirerade medarbetare.

Ledare

Ledarprofil med e-lektioner

Ingen ledare är perfekt – men alla kan bli bättre. Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team, medarbetare och yrkesroller. Men din utveckling som ledare handlar också om en personlig, djupare del – ditt alldeles personliga ledarskap – som utgår ifrån ditt sätt att tänka, vad som driver dig som ledare, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet som ledare. Läs mer

Tankeprofilen med e-lektioner

Vår Tankeprofil med lektioner är en del av ett individuellt utvecklingsprogram. Programmet inleds med din unika rapport som beskriver ditt tankemönster och konsekvenserna av detta i ditt personliga ledarskap. Du får en förståelse varför du reagerar som du gör och hur andra uppfattar dig. I denna rapport görs också en sammanfattning över dina starka och svaga ledaregenskaper. Ett avsnitt beskriver ditt tanketillstånd under stress och vilka perspektiv du kan tappa bort respektive som förstärks, i dessa sammanhang.

Efter ca 14 dagar får du din första e-lektion av 13 som skall ge dig tips och förslag på hur du kan utvecklas baserat på ditt sätt att tänka inom områden som t ex delegering, motivation och kommunikation. Lektionerna har genererats ifrån din profil och är därför unika för just dig. Du kan också välja att fördjupa ditt lärande genom att arbeta med vår arbetsbok. Det är ett gediget material som är kopplat till de 13 e-lektionerna och som hjälper dig att analysera ditt tänkande om varje medarbetare och utveckla en ökad förståelse för hur du kan leda dem på ett bättre sätt utifrån hur de klarar sina respektive yrkesroller.

För att maximera ditt lärande har vi utvecklat en manual för dialogledande chef som ger en översikt över varje e-lektion och föreslår lämpliga frågor för att följa upp slutsatserna. Det skapar tillfälle till regelbundna coachande dialoger tillsammans med din chef. Manualen behandlar hur deltagande chef och hens chef kan utveckla sitt sätt att arbeta ihop som ledare.

En påbyggnadsmöjlighet finns också genom att kartlägga samtliga chefers tankemönster i t ex en ledningsgrupp. Den samlade kartläggningen ger en uppfattning om teamets samlade styrka men också vilka eventuella blinda fläckar som finns vid olika faser i bl. a det strategiska utvecklingsarbetet. Läs mer om detta under team.

Medarbetare

Medarbetarskap handlar om att se på sin utveckling som sitt eget ansvar. Det ställer krav på din självständighet och kompetens. Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsuppgiften, till arbetskollegorna och till arbetsgivaren. Genom att förstå hur tankemönster påverkar dig kan du träna dig till att fungera mer effektivt i din yrkesroll. Läs mer

Hartman-Kinselprofilen är ett redskap för att arbeta med för medarbetarskapet viktig utveckling. Det finns två olika rapporter för medarbetare, exempelvis Introprofilen och Tankeprofilen. Se Våra rapporter

Tankeprofilen med e-lektioner för medarbetare

Vår tankeprofil är en del av ett individuellt utvecklingsprogram för medarbetare. Programmet inleds med din unika rapport som beskriver ditt tankemönster och konsekvenserna av detta i ditt medarbetarskap. Du får en förståelse för varför du reagerar som du gör och hur andra uppfattar dig. Ett avsnitt beskriver ditt tanketillstånd under stress och vilka perspektiv du kan tappa bort respektive vilka som förstärks, i dessa sammanhang.
Efter 14 dagar får du din första e-lektion av de 13 som skall ge dig förslag och tips på hur du kan utveckla dig själv samt utveckla din kunskap om hur ditt tankemönster påverkar samarbetet med dina kollegor och din chef. Allt med tanke på att du bättre ska kunna påverka teamets arbete genom din erfarenhet, ditt ansvar och ditt kunnande.
En påbyggnadsmöjlighet finns också genom att kartlägga samtliga medarbetares tankemönster i t ex en arbetsgrupp. Den samlade kartläggningen ger en uppfattning om teamets samlade styrka men också vilka eventuella blinda fläckar som finns vid olika faser i bl a det strategiska utvecklingsarbetet. Läs mer om detta under team.

Utbilda dig

Utbilda dig i ett unikt utvecklingsinstrument för professionell och personlig utveckling av ledare och medarbetare. Kartläggning av tanke- och värderingsmönster är en kraftfull metod för utveckling. Sättet att tänka är avgörande för hur människor uppfattar sin omvärld, kommunicerar och tar beslut. Även hur man ser på sig själv i olika roller och hur styrd av egna normer man är. Läs mer