Utbilda dig till att använda våra profiler

Utbilda dig i ett unikt utvecklingsinstrument för professionell och personlig utveckling av ledare och medarbetare. Kartläggning av tanke- och värderingsmönster är en kraftfull metod för utveckling. Sättet att tänka är avgörande för hur människor uppfattar sin omvärld, kommunicerar och tar beslut. Även hur man ser på sig själv i olika roller och hur styrd av egna normer man är.

Instrumentet gör mer än att mäta personlighetsdrag, och fokuserar istället på tydlighet i tänkandet som resulterar i en bild av beslutsfattande och omdöme. Det är enkelt att kartlägga tankemönstret. En kartläggning görs över internet och resulterar i en profil.

Som certifierad axiopersonolog ingår du i vårt nätverk av konsulter.

Utbildning till axiopersonolog, d v s att kunna arbeta med kartäggning av individers tankemönster, finns till flera certifieringsnivåer. Varje år genomför vi minst två utbildningsomgångar för konsulter som vill nå certifieringsnivå I, II eller III. Utbildningarna ges i Stockholmsområdet.

Certifieringsnivåer

Certifieringsutbildning, nivå I

En specialanpassad utbildning för HR specialister och rekryterare. Utbildningen ger en allsidig grund för att kunna använda metoden för kartläggning av tankemönster i samband med rekrytering och outplacement.

Vår grundutbildning i Hartman-Kinselprofilen sker genom en 2 dagars certifieringsutbildning som ger en allsidig grund då vi går igenom underliggande forskning och uppbyggnaden av den teoretiska modellen samt hur man praktiskt använder Rekryteringsprofilen ZeroRisk och Introduktionsprofilen som  används i kombination vid rekryteringsuppdrag.

När utbildningen är genomförd har deltagarna tillräcklig kunskap och möjlighet att använda följande produkter: Rekryteringsprofilen ZeroRisk, Introduktionsprofilen samt Teamprofilen. Användning av övriga profiler så som Personprofil, Ledarprofil samt Professional Profile, kräver fördjupningsutbildningar.

Pris för Certifieringsnivå I

10 000 SEK ex moms

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

Certifieringsutbildning, nivå II

Utbildningen på certifieringsnivå II sker under tre dagar och med omfattande tillämpningsuppgifter tränas deltagaren i att tolka tanke- och värderingsmönster samt hur de återförs till klienten. Utbildningen ger en allsidig grund för att kunna använda metoden för kartläggning av tankemönster i samband med professionell utveckling, rekrytering, outplacement och coaching.

De två första utbildningsdagarna ger en allsidig grund då vi går igenom underliggande forskning och uppbyggnaden av den teoretiska modellen. Under den sista dagen utvecklar vi din kunskap för att kunna använda metoden för kartläggning av tankemönster i samband med professionell utveckling av medarbetare och team, rekrytering, outplacement och coaching. Du får under utbildningen en bred översikt över metod och bakgrund, lär dig grunderna i tolkning av tanke- och värderingsmönster samt hur de återförs till din klient.

Din hemuppgift består bland annat i att du tillämpar dina kunskaper på fem personer du själv väljer. De gör sin egen kartläggning och du återför resultatet. Före din återkoppling till klienten gör du en skriftlig analys av tankemönstret och får hjälp av dina handledare som granskar din tolkning av mätvärdena. Du får även stöd för upplägget av återföringen av rapporten till klienten.

När du är godkänd av handledare på Certifieringsnivå II och har du möjlighet att återföra fyra av våra sex våra profiler; Introduktionsprofilen, Personprofilen, Rekryteringsprofilen ZeroRisk samt Team Directory.

Certifieringen gäller för ett år och förnyas genom ett årligt deltagande under en heldagskonferens.

Pris för Certtifieringsnivå II

Certiferingsutbildning, nivå 1-2:      18 500 SEK ex. moms.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

Utbildning Certifieringsnivå III

Utbildningen på certifieringsnivå III är en fördjupningsutbildning och kräver att du genomgått certifieringsutbildning II tidigare.

Under två dagar fördjupar du dina kunskaper kring tolkning av tankemönster och rå värdena bakom det som finns i våra rapporter. Du lär dig också koncepten för våra utvecklingsprogram kopplade till Ledarprofilen och Professional Report med sina 13 individuellt anpassade e-lektioner. Utbildningen ger fördjupad kunskap av metoden och tolkning av tankemönster men vi behandlar även metodiken för beskrivning av yrkesroller och vad som skapar framgång respektive problem i yrkesrollen. Utbildningen ger en god grund för att kunna använda metoden i samband med arbete med chefer, specialister samt ledningsgrupper.

När du är godkänd av handledare på Certiferingsnivå III och har du möjlighet att använda alla våra profiler: Introduktionsprofilen, Personprofilen, Rekryteringsprofilen ZeroRisk, Teamprofilen, Ledarprofilen samt Professional Profile.

Under två dagar tränas deltagaren i fördjupad tolkning och lär sig koncepten för våra utvecklingsprogram kopplade till Ledarprofilen och Samarbetsprofilen. Vi behandlar metodiken för beskrivning av yrkesroller och vad som skapar framgång respektive problem i yrkesrollen. Utbildningen ger en god grund för att kunna använda metoden i samband med arbete med chefer, specialister samt ledningsgrupper.

Certifieringen gäller för ett år och förnyas genom ett årligt deltagande under en heldagskonferens.

Pris för Certifieringsnivå III

Certifieringsutbildning, nivå 1-3:     25 000 SEK ex moms

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

Utbildning Certifieringsnivå IV

Vidareutbildning för axiopersonolog på Certifieringsnivå III.

För de erfarna axiologer som vill ha en utökad kunskap om beräkningsgrunderna i axiopersonologin och fördjupa sin förståelse av teorin. För att bli godkänd på Certifieringsnivå IV krävs att man gör en fördjupad yrkesrollsstudie som utarbetas tillsammans med Maria Lagerstedt.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

Lämplig bakgrund

Sökande antas efter prövning av erfarenhet samt bedömning av om de kan använda våra axiologiska rapporterna och utvecklingsprogram. Ett tidigare erfarenhet inom HR-sektorn, som chefsutvecklare eller inom rekrytering är ett plus.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

Årlig uppdatering för att behålla sitt certifikat

För att garantera att din kompetensnivå hålls på en hög nivå gäller certifieringen för ett år i taget. Varje år hålls en kompetenshöjande kunskapsdag som är obligatorisk. Kostnaden för konferensen är den enda årliga, fasta och obligatoriska kostnaden.

Ska vi prata vidare?

9 + 6 =