Utbilda dig till att använda våra profiler

Utbilda dig i ett unikt utvecklingsinstrument för professionell och personlig utveckling av ledare och medarbetare. Kartläggning av tanke- och värderingsmönster är en kraftfull metod. Sättet att tänka är avgörande för hur människor uppfattar sin omvärld, kommunicerar och tar beslut. Även hur man ser på sig själv i olika roller och hur styrd av egna normer man är.
Instrumentet gör mer än att mäta personlighetsdrag, och fokuserar istället på tydlighet i tänkandet som resulterar i en bild av beslutsfattande och omdöme. Det är enkelt att kartlägga tankemönstret. En kartläggning görs över internet och resulterar i en profil.
Som certifierad axiolog ingår du i vårt nätverk av konsulter.
Utbildning till axiolog, d v s att kunna arbeta med kartläggning av individers tankemönster genomförs vid minst två utbildningsomgångar. Utbildningarna ges i Stockholmsområdet.

Certifieringsutbildning

Vår utbildning till axiolog sker genom en 2+2+1 dagars certifieringsutbildning som ger en allsidig grund då vi går igenom underliggande forskning och uppbyggnaden av den teoretiska modellen samt hur man praktiskt använder Introprofilen, Tankeprofilen, Zero Risk, Team Directory och Utvecklingsprogrammen för både ledare och medarbetare.

Utbildningen innehåller omfattande tillämpningsuppgifter där deltagaren får en bred översikt över metod och bakgrund och tränas i att tolka tanke- och värderingsmönster. Vi ger en allsidig grund för att kunna använda metoden för kartläggning av tankemönster i samband med professionell utveckling, rekrytering, outplacement och coaching.

Din hemuppgift består bland annat i att du tillämpar dina kunskaper på tre personer du själv väljer. De gör sin egen kartläggning och du återför resultatet. Före din återkoppling till klienten gör du en skriftlig analys av tankemönstret och får hjälp av dina handledare som granskar din tolkning av mätvärdena. Du får även stöd för upplägget av återföringen av rapporten till klienten.

Vi fördjupar dina kunskaper kring tolkning av tankemönster och användandet av det som finns i våra rapporter. Du lär dig också koncepten för våra utvecklingsprogram kopplade till Tankeprofilen med sina 13 individuellt anpassade e-lektioner. Utbildningen ger fördjupad kunskap av metoden och tolkning av tankemönster men vi behandlar även metodiken för beskrivning av yrkesroller och vad som skapar framgång respektive problem i yrkesrollen. Utbildningen ger en god grund för att kunna använda metoden i samband med arbete med chefer, specialister samt ledningsgrupper.
När du är godkänd av handledaren har du möjlighet att använda alla våra profiler.

Pris för Certifieringsutbildningen

25 000 SEK ex moms
Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

Årlig uppdatering för att behålla sitt certifikat

För att garantera att din kompetensnivå hålls på en hög nivå gäller certifieringen för ett år i taget. Varje år hålls en kompetenshöjande kunskapsdag som är obligatorisk. Kostnaden för konferensen är den enda årliga, fasta och obligatoriska kostnaden.

Ska vi prata vidare?

13 + 10 =