Bakgrunden till Hartman-Kinselprofilen

Dr. Robert S Hartman byggde en grund för den den axiologiska undersökningen Hartman-Kinselprofilen genom sin avhandling The Structure of Value – Foundations of Scientific Axiology där han matematiskt beskriver de tre axiologiska dimensionerna; den systemiska, den extrinsiska och den intrinsiska. Din rangordning av ett antal påståenden bearbetas matematiskt och resultatet ställs sedan mot ett teoretisk modell. Avvikelsen visar hur du använder dina sex tankecenter vilket skapar ditt unika tankemönster.

Tillämpad värdeteori – Formell Axiologi

Hartman-Kinselprofilen har sin grund i filosofin och mera specifikt inom det området axiologi. Axiologi kommer av grekiskans axios ”värde” och logos ”läran om”. Inom området tillämpad värdeteori forskar man kring hur man matematiskt kan beskriva skillnader mellan värden. Tillämpad värdetoeri eller Formell Axiologi hör vetenskapligt hemma inom filosofin. Den teoretiska filosofin inriktar sig på hur världen är och hur vi uppfattar och uttrycker något om världen. Den praktiska filosofin intresserar sig för hur världen bör vara – för etik, moral, estetik och politik.

Tillämpad värdeteori har beröringspunkter inom båda dessa grenar. Vill du veta mer så har Dr. Bob Kinsel Smith nyligen kommit ut med en bok, ”Greater than E=mc²” som beskriver teorin på ett för lekmän begripligt sätt. Vill du beställa den, är du välkommen att kontakta oss.

Dr. Robert S. Hartman – grundaren till profilen

Dr. Robert S. Hartman var professor i filosofi vid University of Tennessee och National University of Mexico fram till sin död i September 1973. Det var genom forskning tillsammans med sina studenter som profilen fick uppkomst. Dr. Hartman identifierade tre dimensioner som beskriver hur vi upplever verkligheten. Han kallade dem värdedimensioner (Dimensions of Value). Vi värderar allt, både omvärlden och oss själva i dessa tre dimensioner. Värdedimensionerna kallas systemisk, extrinsisk och intrinsisk.

Om du vill läsa mer om Hartman och hans tankar så kan du beställa självbiografin: Freedom to Live, som beskriver Hartmans tankar närmare. Eller hans avhandling The Structure of Value. På Robert S. Hartman Institutes hemsida finns många av de över 100 artiklar och 10-tal böcker som Hartman skrev i ämnet.

Dr. Evert Schildt – utvecklare av den svenska profilen

Den svenska läkaren och forskaren Evert Schildt kom 1968 i kontakt med boken The Structure of Value. Schildt såg i den en helt ny möjlighet för kartläggning av våra tankemönster och dess stora betydelse för bl a stresshantering och personlig utveckling.  Han byggde upp ett nära samarbete med författaren av ursprungsverket, Professor Robert S Hartman.

Evert Schildt utvecklade metoden till användbarhet vid ledar- och personutveckling i företag och organisationer. Profilen visade sig också fungera bra vid urval av chefer och specialister, där en befattningsbeskrivning matchas mot kandidaternas tankemönster. Ofta finns det ett samband mellan framgång i en viss yrkesroll och framgångsrika individers tankemönster. Med axiologin som grund gjordes också studier av småföretagare vid Växjö Högskola samt Umeå Universitet. Studier gjordes också av verkställande direktörer i svenska börsnoterande företag resultatet publicerades i en artikel i Affärvärlden 1985.

Dr. Bob Kinsel Smith

Under senare delen av 80-talet utvecklade Dr. Bob Kinsel Smith den sk Kinsel-delen i undersökningsmetoden. Han tillförde nya uppgifter i Hartmanprofilen som kom att förbättra profilens reliabilitet. Sedan mitten av 90-talet har Bob Kinsel Smith utvecklat instrumentet, genomfört reliabilitetsstudier och gett den namnet Hartman-Kinselprofilen. Dr. Smith har skrivit ett flertal praktiska böcker på området varav två finns översatta till svenska, Tänkandets Dynamik och Nå fram.

Böcker av Dr. Bob Kinsel Smith utgivna på svenska

Boken Tänkandets dynamik bygger på forskning om hur hjärnan fungerar. Med hjälp av den kunskapen kan du lära dig hantera olika situationer bättre, inte minst i arbetslivet.
Läs mer om Tänkandet dynamik
I bokens första två delar beskrivs de fyra tanketillstånden: relaterande, reflekterande, automatiskt och försvarande tänkande. Genom att lära dig rätt uppfatta och använda dessa tanketillstånd kommer du att bättre förstå dig själv och dina medarbetare. Du lär dig att arbeta effektivare!

I den tredje delen får du råd om hur du använder tanketillstånden för en fungerande kommunikation.

I den fjärde delen finns råd till ledare och chefer om hur de ska agera i sina yrkesroller. Speciellt beskrivs hur de olika tanketillstånden kan användas för att skapa bättre anställningsrutiner, utbilda och utveckla chefer samt befordra rätt personer.

Händer det att människor går i försvarsställning när du försöker hjälpa dem? Eller att de slutar lyssna fastän dina råd skulle kunna göra livet lättare för dem? Har du kollegor som skulle behöva höra det du har att säga, men som alltid säger emot i stället för att lyssna? Då kan den här boken hjälpa dig!
Läs mer om Nå fram
Om du lär dig att förstå mekanismerna bakom defensivt beteende kan du förhindra att det uppstår. Tar du bort orsaken till att en person går i försvarsställning behöver personen inte försvara någonting. I Nå fram får du lära dig hur du ska göra. Bokens första del handlar om värderingar och hur olika värderingar påverkar kommunikationen mellan människor. Den andra delen belyser hur vi tänker och hur det kan försvåra kommunikationen. I den tredje delen visar författaren hur man kommunicerar för att effektivt nå fram till andra människor.

Nå fram är en lättillgänglig och användbar handbok för såväl arbetslivet som privatlivet. Boken ger en praktisk vägledning i hur du når fram när du kommunicerar med avvaktande, motsträviga och avvisande personer och personer med helt andra åsikter.

Validitet och Reliabilitet

Reliabilitet innebär i stort att undersökningsmetoden fungerar konsistent och inte ändrar sig från tillfälle till tillfälle för en individ. Validitet innebär också i stort att det finns underlag för påståenden baserade på undersökningsresultatet. Axiologin har under åren genomgått mängder av olika undersökningar.

Hartman-Kinselprofilen är ur vetenskaplig synpunkt det mest pålitliga sättet att studera människors tankemönster. Tankemönstret fastställs genom att utläsa avvikelserna mot en matematisk formel som tagits fram med utgångspunkt i den formella axiologin. Metoden har validerats i sexton olika avseenden inkluderande: face validity, reliabilitet (test-retest), konstruktionsvaliditet, prognosvaliditet, biomedicinsk validitet, korrelationsvärden i förhållande till andra instrument samt prövats vara icke diskriminerande med avseende på religion, ålder, kön och etnisk tillhörighet.

Dr. Evert Schildt började på heltid att praktiskt utveckla den axiologiska tillämpningen i Sverige redan 1973. Bl a genomfördes omfattande reliabilitetsstudier på metoden i samarbete med FOA 55 för att säkerställa stabiliteten i metoden. Dessa studier ligger till grund för de svenska värdeuttrycken som används vid rangordningen under undersökningen.

Ska vi prata vidare?

10 + 7 =