AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   

Läkaren Evert Schildt startade axiologin i Sverige
Den svenske läkaren och forskaren Evert Schildt Jr kom 1968 i kontakt med den formella axiologins ursprungsverk, "The Structure of Value: Foundations of Scientific Axiology". Den var publicerad året innan och Evert Schildt såg i den en helt ny möjlighet för kartläggning av våra tanke- och värderingsmönster med stor betydelse för bla stresshantering och personlig utveckling.


Evert Schildt startade senare ett eget företag i Sverige - Evaluator AB - och utvecklade den formella axiologin till ett värdefullt verktyg för kartläggning av individers tankemönster. Detta blev starten till axiopersonologi i Sverige, dvs axiologins tillämpning på individen. Han skaffade sig grundläggande kunskap om axiologin genom att bygga upp ett nära samarbete med författaren av ursprungsverket, Professor Robert S Hartman, som redan under 30-talet hade påbörjat utvecklingen av axiologin.


Axiologisk tillämpning och reliabilitetsstudier
Evert Schildt började 1973 på heltid att praktiskt utveckla den axiologiska tillämpningen i Sverige. Den svenska versionen (HSVP) fick då namnet Provaluator. Bla genomfördes omfattande reliabilitetsstudier på denna metod i samarbete med FOA 55 för att säkerställa stabiliteten i metoden. Dessa studier ligger till grund för de första svenska värdeutrycken som används vid rangordningen under undersökningen.

Evert Schildt utvecklade ett antal nya användningsområden med axiologin som grund. Exempelvis metoder för Axioterapi där rådgivningen sammanhänger med Viktor Frankls existentiella syn på mening och värde i livet. I sammanhanget visade sig även Carl Rogers personlighetsteori och metodik vara användbar vid tolkningen och rådgivningen i samband med Provaluator undersökningen. Vidare utvecklades metoden till användbarhet vid ledar- och personutveckling i företag och organisationer. Användbarheten visade sig också mycket god vid urval av chefer och specialister, där en befattningsvärdering matchas mot kandidaternas värdestruktur i personprofilen. Ofta finns ett samband mellan framgång i en viss yrkesroll och framgångsrika individers tanke- och värderingsmönster.

Med axiologin som grund gjordes bland annat studier av småföretagare vid Växjö Högskola samt Umeå Universitet. Studier gjordes också av Verkställande direktörer i Svenska börsnoterade företag samt på psykologer. Axiologin användes även praktiskt vid produktutveckling bla. vid Brio Toys i Osby. Man prövade även tillämpning av axiologin som grund för att prognostisera börsutvecklingen i samarbete med Dr Mark Moore från USA, som än idag tillämpar denna metod.

Evert Schildt var hängiven axiologin och dess utveckling under 15 år och lade grunden för axiologin i Sverige. I sitt företag Provaluator AB genomfördes de olika utvecklingslinjerna främst för kartläggning av individers tankemönster. För att hämta erfarenheter från företagshälsovården kom Christian Kaijser att engageras som styrelseordförande. Under den perioden utvecklades bland annat axiologiska tillämpningar för beskrivning av befattningskrav vid rekryteringar och den första internationella axiologiska utbildningen för axiopersonologer genomfördes 1984 till följd av en internationell konferens för att belysa de olika användsingsområderna inom vilka kunskap om individen kognitiva tankemönster ger mervärde. 

Christian Kaijser fortsatte i sitt eget bolag Adlecta att under decennier, med stor kompetens, genomföra uppdrag både inom ledarutveckling, individuell- och team utveckling samt rekrytering. Hans plötsliga bortgång i mars, 2012 lämnar ett stort tomrum.

I Sverige finns idag ett 40-tal diplomerade axiologer och varje år utbildas nya.


Profile4Professionals Sweden AB

2002 övertogs de internationella rättigheterna från Evert Schildts bolag Evaluator. Strax efter grundades Profile4Professionals in Scandinavia AB av Gunnar Selin, Charlotte Weimenhög och Christian Kaijser. Under 2011 har det skett ett generationsskifte i verksamheten och den svenska delen har bytt namn till Profile4Professionals Sweden AB. Verksamheten ägs och drivs idag av Kjell Ekbladh, Marita Lekmo och Maria Lagerstedt. Alla med stor erfarenhet av axiologin inom olika tillämpningsområden.

Profile4Professionals Sweden AB samarbetar med Clear Direction på den svenska marknaden. Clear Direction, Inc. är en Dallas-baserad utvecklingsorganisation. Verksamheten, som grundades av Dr Robert Kinsel Smith 1995, har inriktats mot affärs- och organisationslivet med olika axiopersonologiska koncept. Den rapportgenerator som är basen för undersökningen har helt anpassats till den svenska marknaden. Texterna i rapporterna är Profile4Professionals egna och tillämpningen är därför helt svensk.


© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord